three happy senior adults, riding their mountain bikes in the au